From Students

Student's Evaluation of Teacher (SET) (विद्यार्थनी केलेले शिक्षकांचे मूल्यमापन)

You are requested to select appropriate option and tick (√ ) for the following points

खालील प्रश्नांची उत्तरे  देताना योग्य  पर्यायपुठे (√ ) करा 

1.Teacher's Command on Teaching (शिक्षकांचे अध्यापन प्रभुत्व):
2. Use of ICT, illustrations, Current events, Examples from Real Life (अध्यापनातदाखले, चालू घडामोडी किस्से ,चुटके, प्रत्यक्षजीवनातील उदाहरणें यांचावापर):
3. Readiness to satisfy doubts and difficulties (विध्यार्थीच्या शंका-प्रश्नयांचे निरसन करण्यातील तत्परता):
4. Skills & Ability in making the subject interesting (विषय अधिक रंगतदार करण्यामधीलकौशल्य):
5. Frequency of asking questions while Teaching (अध्यापनाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची वारंवारता ):
6. Use of Seminars, Group Discussions, Tutorials, Quiz etc (परिसंवाद ,गटचर्चा , स्वाध्याय , प्रश्नमंजुषाइ .चा अवलंब करतात का ?):
7. Frequency of suggesting reference books for further reading (अधिक अभ्यासासाठी संदर्भ ग्रंथ सुचविणे):
8. Completion of Syllabus in Time (अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे):
9. Model Questions and Answers on the Topic taught (पूर्ण झालेल्या अभ्यासक्रमावर नमुना प्रश्न व आदर्श उतरे देतात का ? ):
10. Detailed Teaching of Topic (वर्गामध्ये घटक/अभ्यासक्रम तपशीलवार शिकवतात का ?):
11. Supplying Notes on Topic/Syllabus (वर्गामध्ये घटक/ अभ्यासक्रम यावर नोट्स देतात का?):
12. Preparation for College/University Examination (महाविद्यालयीन / विद्यापीठ परीक्षेसाठी तयारी करूनघेतात का ?):
13. Encouragement of P.G. Education / Higher Learning (पदव्युत्तर शिक्षणासाठी उतेजन व माहितीदेतात का ?):

(B) Overall Impression as a Teacher  (ब) शिक्षकांविषयी सर्वसाधारण मत

1. Class Control (शिक्षकाचे वर्ग नियंत्रण)
2. Regularity in engaging lectures (व्याख्याने घेण्यातील नियमितपणा)
3. Availability for contact (संपर्क साधण्यासाठी उपलब्धता)
4. Attitude towards students-friendly/motivating(शिक्षकाचे विद्यार्थ्यांशी नाते मेत्रीपूर्ण - प्रेरणादायक)
5. Rediness to engage extra classes (आवश्यकतेनुसार ज्यादा व्याख्याने घेण्याची तयारी)
6. Rediness to to offer personal and academic counseling (नोकरी-व्यवसाय याबाबत वैयक्तिक मार्गदर्शन इ.)
7. Ability to explain difficult area in syllabus (अवघड भाग सोपा करून सांगण्याची क्षमता)
8. Encouragement for extra curricular activity (अभ्यासेतर उपक्रमासाठी उतेजन देण्याचा प्रयत्न)

(C) Feedback on Infrastructure

1. Admission procedure (प्रवेश प्रक्रिया):
2. Infrastructure and laboratory facility (पायाभूतसुविधाआणिप्रयोगशाळासुविधा):
3. Library – Availability of and text books, reference booksand seating arrangement (ग्रंथालयतील संदर्भ ग्रंथ,विषय पुस्तके,बैठक व्यवस्था):
4. Other facilities (i.e. Drinking water, canteen, seating arrangement in classroom, toilet cleanness etc.) provided by the college (महाविद्यालयदवारेप्रधान केलेलीइतर सुविधा):
5. Sports and cultural activities (क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रम):
6. Student's counseling activities (विद्यार्थ्यांचा सल्लागार क्रियाकलाप):
7. Availabilityof Information and communication technology in the college:(दृकश्राव्य साधनांची उपलब्धता ):
8. Academic Discipline (i.e. timely conduct of lectures, practical and related activities) (शैक्षणिक शिस्त):
9. Examination system adopted by the college (महाविद्यालयाद्वारेघेतलेली परीक्षा प्रणाली):

(D) Student Feedback on curriculum

1. How do you rate the sequence of the Courses that you have studied are in sequence to what you have studied in the previous semester?(सध्या शिकत असलेला अभ्यासक्रम हा मागील अभ्यासक्रमाला सहसंबंधित आहे याबद्दल आपले मत ):
2. How do you rate the syllabus of the courses that you have studied in relation to the competencies expected out of the course?(अभ्यासक्रमामधून अपेक्षित असलेल्या कार्यक्षमतेच्या संदर्भात आपण अभ्यासक्रमाचे कसे मूल्यांकन कराल ):
3. How do you rate the relevance of the units in Syllabus relevant to the course?(पाठ्यक्रमातील विविध घटकांचा अभ्यासक्रमाशी कसा सहसंबध जोडता ?):
4. How do you rate the distribution of the contact hours among the course components(अभ्यासक्रमातील घटकांसाठी वेळेचे नियोजन कसे करता ?):
5. How do you rate the offering of the electives in terms of their relevance to the specialization streams?(विशिष्ठ शाखेची निवड करताना कोणाला प्राधान्य देता ?):
6. How do you rate the relevance of the Text Books and reference books by their International recognition to the Courses(पाठ्यपुस्तके आणि संदर्भ पुस्तकांच्या अभ्यासक्रमाच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेनुसार आपण त्याचे कसे मूल्यांकन करता):
7. Rate the Size of syllabus in terms of the load on the student semester wise(सत्रनिहाय विद्यार्थ्यांवरती असणार्‍या अतिभारानुसार अभ्यासक्रम ):
8. Rate the courses in terms of extra learning or self learning considering the design of the courses(अभ्यासक्रमाच्या रचनेचा विचार करून अतिरिक्त शिक्षण किंवा स्वयंअध्ययन याचे मूल्यमापन कसे कराल):
9. How do you rate the evaluation scheme designed for each of the course?(प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी तयार केलेल्या योजनेकडे कसे पहाल ):
10. How do you rate the percentage of courses having LAB components?(For Science Faculty students)(प्रयोगशाळेतील असणार्‍या घटकांची अभ्यासक्रमाशी टक्केवारीचे प्रमाण )(फक्त शास्त्र शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी )::
11. How do you rate the designing the experiments(For Science Faculty students)(प्रयोगशाळेतील विविध प्रयोगांची रचना ):
12. How do you rate the experiments in relation to the real life Applications(For Science Faculty students)(प्रयोगांचे दैनंदिन जीवनातील उपयोजन ):