From Parents

Feedback form for Parents

You are requested to select appropriate option and tick (√ ) for the following points

खालील प्रश्नांची उत्तरे  देताना योग्य  पर्यायपुठे (√ ) करा 

1. Admission procedureincollege (महाविद्यालतील प्रवेश प्रक्रिया)
2. Infrastructure and lab facility incollege (महाविद्यालतील पायाभूतसुविधाआणिप्रयोगशाळासुविधा)
3. Library (ग्रंथालय):
4. Other facilities provided by the college (महाविद्यालयदवारेप्रधान केलेलीइतर सुविधा):
5. Sports and cultural activities (क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रम):
6. Student's counseling activities (विद्यार्थ्यांचा सल्लागार क्रियाकलाप):
7.Placements(स्थाने):
8. Availabilityof Information and communication technology in the college(दृकश्राव्य साधनांची उपलब्धता):
9. Academic Discipline (i.e. timely conduct of lectures, practical and related activities) (शैक्षणिक शिस्त):
10. Examination system adopted by the college (महाविद्यालयाद्वारेघेतलेली परीक्षा प्रणाली)

Feedback on Curriculum Feedback

1. How do you rate the program that your ward is undergoing in terms of the load of the courses indifferent semesters?(आपल्या मुलाला सत्रनिहाय अभ्यासक्रमातील अतिभार पेलने शक्य आहे का?)
2. How do you rate the availability of the Text andreference books in the Market?(बाजारपेठेत असलेली क्रमिक पुस्तके व संदर्भ साहित्य यांच्या उपलब्धतेवर आपले मत काय? )
3. How do you rate ambience of the College foreffective delivery of the academic programs?(शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या प्रभावी शोधासाठी आपण कॉलेजच्या वातवरणाविषयी आपले मत कसे आहे )
4.How do you rate the treatment of the students by thefaculty irrespective of the background of the studentthat includes Gender, cast, community etc. inteaching and evaluation?(लिंग,जात,समुदायातील समावेश असणारया विद्यार्थ्यांची पाश्र्वभूमी विचारात न घेता शिक्षकांकडून विद्यार्थावरील वागणूकीचे आपण कसे मूल्यांकन कराल ?)
5. How do you rate the quality and relevance of thecourses included into the semester?(सत्रनिहाय समाविष्ट असलेल्या अभ्यासक्रमांची अनुरुपता व गुणवत्ता या विषयी आपले मत काय?)
6. How do you rate the quality of teaching in theCollege(कॉलेजमधील अध्यापनाच्या गुणवत्तेविषयी आपले मत काय?)
7. How do you rate the transparency of the evaluationsystem in the College.(महाविद्यालयातील गुणवत्तेतील पारदर्शकतेबाबत आपले मत काय ?)
8. How do you rate the courses in terms of their relevance to the latesttechnologies?(नवीनतंत्र तंत्रज्ञान व अभ्यासक्रम यामधील सुसंगतपणा या बद्दल आपले मत काय ?)
9. How do you rate the outcomes that your ward hasachieved from the courses(तुमच्या मुलाने मिलविलेल्या यशाबद्दल आपले मत काय?)